Intensieve samenwerking, altijd overal terecht

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de diensten van APOTHEEK DEN HAAG en/of een bestelling plaatst bij APOTHEEK DEN HAAG en bevatten belangrijke informatie voor u als klant. 

Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze Algemene Voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment kunt teruglezen.

Algemeen deel

Artikel 1. Definities

1.1
APOTHEEK DEN HAAG: met APOTHEEK DEN HAAG bedoelen we in deze Algemene Voorwaarden:

1.2
Website: de website APOTHEEK DEN HAAG.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3
Consument: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met APOTHEEK DEN HAAG en/of zich geregistreerd heeft op de website. Consument wordt in de Algemene Voorwaarden uitsluitend in mannelijke vorm aangeduid maar geldt uiteraard voor alle natuurlijke personen.

1.4
Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen APOTHEEK DEN HAAG en Consument. 

1.5
Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden (zowel het algemene gedeelte als de specifieke delen).

1.6
Schriftelijk: communicatie per brief, e-mail en via de Website.

Artikel 2. Algemene Voorwaarden

2.1
Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en specifieke delen. Het algemene deel is altijd van toepassing op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen en maakt daarvan onderdeel uit. De specifieke delen zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen die voldoen aan de beschrijving die is opgenomen in dat specifieke deel.

2.2
Als bepalingen uit de specifieke delen strijdig zouden zijn met bepalingen uit het algemene deel, dan gaat het bepaalde in het specifieke deel voor.

2.3
APOTHEEK DEN HAAG behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Na Schriftelijke kennisgeving van de nieuwe Algemene Voorwaarden, zijn de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing. Als de Algemene Voorwaarden zodanig worden gewijzigd dat sprake is van een wezenlijke afwijking van de toegezegde prestatie, dan kan Consument de Overeenkomst ontbinden als Consument zich niet kan vinden in deze wezenlijke wijziging.

2.4
Als een bepaling in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, in strijd met recht, niet verbindend of uitvoerbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan en zal APOTHEEK DEN HAAG een vervangende bepaling in de Algemene Voorwaarden opnemen die zoveel mogelijk zal aansluiten bij de bedoeling van de vervangen bepaling.

Artikel 3. Prijzen

3.1
Alle prijzen die door APOTHEEK DEN HAAG worden genoemd, zijn inclusief BTW en andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.

3.2
Als door APOTHEEK DEN HAAG verzendkosten in rekening worden gebracht, zal dit duidelijk voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1
De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod van APOTHEEK DEN HAAG en het voldoen aan de daarbij door APOTHEEK DEN HAAG gestelde voorwaarden.

4.2
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden APOTHEEK DEN HAAG niet. Als de prijs van een product of dienst afwijkt van de prijs die Consument normaal zou mogen verwachten, dan is sprake van een kennelijke fout. 

4.3
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behalve prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

4.4
Als Consument het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt APOTHEEK DEN HAAG zo spoedig als mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Consument de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.5
Consument staat in voor de juistheid van de door hem ingevoerde gegevens en Consument staat ervoor in dat hij niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf. Consument stelt APOTHEEK DEN HAAG direct op de hoogte als er een wijziging plaatsvindt in de gegevens. Als blijkt dat bij het aangaan van de Overeenkomst door Consument onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt, heeft

4.6
APOTHEEK DEN HAAG het recht om de bestellingen van Consument te weigeren, of pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens van Consument zijn ontvangen of om de Overeenkomst te ontbinden zonder enige vorm van schadevergoeding aan Consument verschuldigd te zijn.

Artikel 5. Registratie

5.1
Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Consument zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de website.

5.2
Consument moet zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. APOTHEEK DEN HAAG is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Consument die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Consument is. Alles wat gebeurt via het account van Consument, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Consument.

5.3
Als Consument weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dan zal hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord wijzigen en/of APOTHEEK DEN HAAG daarvan in kennis te stellen, zodat APOTHEEK DEN HAAG gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst en levering van producten

6.1
APOTHEEK DEN HAAG neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 

6.2
Alle producten worden geleverd en alle diensten worden uitgevoerd door APOTHEEK DEN HAAG, niet door of vanwege een individuele medewerker. APOTHEEK DEN HAAG heeft het recht om diensten te laten uitvoeren door een door APOTHEEK DEN HAAG aan te wijzen derde en APOTHEEK DEN HAAG behoudt zich het recht voor om zelf te wijze van transport en de verpakking te bepalen.

6.3
Zodra een bestelling van Consument of een (herhaal)recept door APOTHEEK DEN HAAG is ontvangen, stuurt APOTHEEK DEN HAAG de producten zo spoedig mogelijk toe op de door APOTHEEK DEN HAAG op de Website aangegeven wijze en in het specifieke deel van deze Algemene Voorwaarden. APOTHEEK DEN HAAG laat de producten slechts op werkdagen – niet zijnde erkende feestdagen - leveren. Voornoemde levertermijn is geen fatale termijn en is mede afhankelijk van de door APOTHEEK DEN HAAG gekozen transporteur. 

6.4
APOTHEEK DEN HAAG is bevoegd een bestelling geheel dan wel in gedeelten af te leveren. Deelleveringen kunnen afzonderlijk door APOTHEEK DEN HAAG worden gefactureerd.

6.5
Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Consument.

6.6
Als een product op verzoek van Consument door APOTHEEK DEN HAAG is besteld en/of is bereid, dan is Consument verplicht het product te betalen tenzij APOTHEEK DEN HAAG het product aan een andere consument kan verstrekken.

6.7
Als APOTHEEK DEN HAAG een product niet binnen de door APOTHEEK DEN HAAG aangegeven termijn kan leveren, stelt zij Consument daarvan in kennis en stelt een nieuwe leveringstermijn voor. Consument kan uiterlijk binnen 48 uur na kennisgeving van APOTHEEK DEN HAAG de Overeenkomst kosteloos ontbinden als Consument het niet eens is met de nieuwe leveringstermijn. 

6.8
Als een product niet meer leverbaar is of op korte termijn niet leverbaar is, kan APOTHEEK DEN HAAG in overleg met Consument een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit leveren. Als de Consument en APOTHEEK DEN HAAG geen overeenstemming bereiken over een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit, dan is Consument gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

6.9
In geval van ontbinding zoals beschreven in lid 8 en 9 betaalt APOTHEEK DEN HAAG het bedrag dat Consument heeft betaald, uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terug. APOTHEEK DEN HAAG gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als dat Consument heeft gebruikt.

6.10
Als een product door APOTHEEK DEN HAAG in bruikleen wordt verstrekt, is een waarborgsom verschuldigd gelijk aan de verkoopprijs. Deze waarborgsom wordt terugbetaald als het product bij het einde van de bruikleenovereenkomst in goede staat aan APOTHEEK DEN HAAG wordt teruggegeven.

Artikel 7. Betaling + betalingsvoorwaarden

7.1
Als Consument een bestelling plaatst bij APOTHEEK DEN HAAG dan krijgt APOTHEEK DEN HAAG een vordering op Consument. Dit betekent dat Consument deze bestelling aan APOTHEEK DEN HAAG moet betalen via de door APOTHEEK DEN HAAG op haar website aangegeven betaalmethoden en binnen de op de Website aangegeven betalingstermijn. APOTHEEK DEN HAAG is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. Het staat APOTHEEK DEN HAAG eveneens vrij om de incasso van haar vorderingen uit handen te geven of over te dragen aan door APOTHEEK DEN HAAG aan te wijzen derden.

7.2
Als tussen de zorgverzekeraar van Consument en APOTHEEK DEN HAAG afspraken zijn gemaakt op grond waarvan de zorgverzekeraar een gedeelte van de vordering van APOTHEEK DEN HAAG op Consument voldoet, wordt de vordering van APOTHEEK DEN HAAG op Consument met dat bedrag verminderd. Als de zorgverzekeraar van Consument niet tot betaling overgaat, kan APOTHEEK DEN HAAG alsnog van Consument verlangen dat hij de vordering voldoet. Consument is dan gehouden de vordering te voldoen binnen 14 dagen nadat APOTHEEK DEN HAAG een betalingsverzoek aan Consument heeft gezonden.

7.3
Als Consument niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet en ook niet tot betaling overgaat nadat hij door APOTHEEK DEN HAAG een betalingsherinnering heeft ontvangen, dan kan APOTHEEK DEN HAAG de vordering op Consument verhogen met buitengerechtelijke incassokosten en (wettelijke) rente.

7.4
Bezwaren tegen de hoogte van de vordering schorten de betalingsverplichting van Consument niet op. 

Artikel 8. Conformiteit

8.1
APOTHEEK DEN HAAG zorgt ervoor dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

8.2
Consument is verplicht om onmiddellijk na ontvangst van het product en/of na uitvoering van de dienst te controleren of het geleverde product en/of de uitgevoerde dienst beantwoordt aan de Overeenkomst. 

8.3
Als het afgeleverde product en/of de uitgevoerde dienst niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan moet Consument binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijze had moeten ontdekken APOTHEEK DEN HAAG daarvan in kennis te stellen.

8.4
Als APOTHEEK DEN HAAG de klacht gegrond acht, worden na overleg met Consument het relevante product hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Consument betaalde prijs voor het product (en eventueel verzendkosten als de gehele bestelling niet voldoet aan de Overeenkomst). Het bepaalde in dit artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

Artikel 9. Herroepingsrecht (uitsluitend bij koop op afstand)

9.1
Als de Overeenkomst op afstand is gesloten bijvoorbeeld via de website en het herroepingsrecht geldt (het herroepingsrecht is niet uitgezonderd in lid 6 van de artikel), dan heeft Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens Consument. Worden bestelde producten van één bestelling op verschillende momenten bezorgd? Dan gaat de herroepingstermijn in op de dag na ontvangst van het laatste product van dezelfde bestelling.

9.2
Op het moment dat Consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, moet hij het product binnen de herroepingstermijn met alle geleverde toebehoren en – voor zover mogelijk - in de originele staat en verpakking aan APOTHEEK DEN HAAG retourneren. Consument maakt hierbij gebruik van het door APOTHEEK DEN HAAG verstrekte herroepingsformulier en de door APOTHEEK DEN HAAG gegeven instructie. Als Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

9.3
Tijdens de herroepingstermijn en tot en met de retourzending moet Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. In geen geval mag de verzegeling worden verbroken als Consument gebruik wil (kunnen) maken van zijn herroepingsrecht. Als het product geen verzegeling bevat, mag Consument het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat noodzakelijk is om te kunnen vaststellen wat de aard, de kenmerken en de werking van het product zijn. Is de waarde van het product gedaald als gevolg van het uitpakken en/of gebruiken van het product dat verder is gegaan dan strikt noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen? Dan komt het bedrag van de waardevermindering voor rekening van Consument.

9.4
APOTHEEK DEN HAAG betaalt het bedrag dat Consument voor de producten heeft betaald – verminderd met de eventuele waardevermindering zoals bedoeld in lid 3 – zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst door APOTHEEK DEN HAAG van alle retour gezonden producten.

9.5
APOTHEEK DEN HAAG gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als dat Consument heeft gebruikt.

9.6
Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die:

  • speciaal voor Consument zijn gemaakt;
  • duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • snel kunnen bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  • niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. Denk hierbij aan gesteriliseerde producten, crèmes en tubes.

Daarnaast geldt het herroepingsrecht niet bij producten die worden verstrekt in het kader van gezondheidszorg (Richtlijn 2011/24/EU). Dit zijn bijvoorbeeld geneesmiddelen en medische hulpmiddelen die op recept/voorschrift worden verkregen.

9.7
Als Consument de producten ondanks de uitsluiting van het herroepingsrecht toch aan APOTHEEK DEN HAAG terugstuurt, dan betaalt APOTHEEK DEN HAAG niets aan Consument terug.

Artikel 10. Retour

10.1
Als de Overeenkomst niet op afstand is gesloten of als de herroepingstermijn uit het artikel hiervoor is verstreken, dan is het Consument niet toegestaan de door APOTHEEK DEN HAAG geleverde producten te retourneren, tenzij

a. APOTHEEK DEN HAAG hiervoor Schriftelijk toestemming heeft gegeven;

b. APOTHEEK DEN HAAG verzoekt aan Consument om het product retour te zenden. Dit verzoek kan onder andere worden gedaan door APOTHEEK DEN HAAG omdat APOTHEEK DEN HAAG de producten nog kan gebruiken en Consument deze niet meer gebruikt of wegens een recall. Een recall is een maatregel bestaande uit het terugroepen en verwijderen van producten in verband met een gesignaleerde (mogelijke) kwaliteitsafwijking of in verband met een geconstateerde afwijking in de veiligheid en/of (ver)werking van een artikel, waardoor het (mogelijk) niet de veiligheid en/of werking biedt die men mag verwachten. Als Consument een product mag retourneren op grond van dit lid en hiervoor kosten moet maken (bijvoorbeeld doordat Consument een product via Post NL moet verzenden) dan zal APOTHEEK DEN HAAG de kosten voor deze externe partij dragen.

Artikel 11. Klachtenprocedure

11.1
Als Consument een klacht heeft over een product en/of over andere aspecten van de dienstverlening van APOTHEEK DEN HAAG, dan kan hij bij APOTHEEK DEN HAAG een klacht indienen. Informatie over hoe de klacht kan worden ingediend en bij wie, is opgenomen in de specifieke delen van deze Algemene Voorwaarden. 

Artikel 12. Informatie

12.1
Uitingen van APOTHEEK DEN HAAG, zoals op de website maar ook in andere materialen, zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. APOTHEEK DEN HAAG kan alleen niet garanderen dat alle informatie te allen tijde juist en volledig is. Ook is APOTHEEK DEN HAAG niet verantwoordelijk voor (kleur)afwijkingen in afbeeldingen op de uitingen van APOTHEEK DEN HAAG ten gevolge van het apparaat dat Consument gebruikt. APOTHEEK DEN HAAG is dan ook niet aansprakelijk voor (programmeer/typ)fouten en/of onjuistheden in haar uitingen of (kleur)afwijkingen, tenzij APOTHEEK DEN HAAG op grond van de wet aansprakelijk zou zijn.

12.2
De afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen en verduidelijkingen die door APOTHEEK DEN HAAG worden verstrekt in brochures, prijslijsten, informatiefolders, presentaties en elke andere publicatie zijn alleen bedoeld als indicatieve informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13. Intellectueel eigendom

13.1
Alle content (tekst, beeld, illustratie, data, et cetera) op de Website en uitingen van APOTHEEK DEN HAAG maar ook de door APOTHEEK DEN HAAG geleverde producten zijn auteursrechtelijk beschermd of vallen onder een ander intellectueel eigendomsrecht van APOTHEEK DEN HAAG of van andere derden (zoals leveranciers).

13.2
Zonder voorafgaande, Schriftelijke toestemming van APOTHEEK DEN HAAG is kopiëren, verspreiding of publicatie van de intellectuele eigendommen van APOTHEEK DEN HAAG in welke vorm dan ook verboden. APOTHEEK DEN HAAG geeft eveneens geen toestemming om het intellectueel eigendom van derden te gebruiken of de auteursrechten te schenden.

13.3
Consument is verplicht voornoemde intellectuele eigendomsrechten te eerbiedigen en op geen enkele wijze inbreuk te maken op deze intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 14. Persoonsgegevens

APOTHEEK DEN HAAG verwerkt de persoonsgegevens van Consument conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 15. Slotbepalingen

15.1
Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2
Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of daarmee samenhangende (rechts)handelingen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland te Utrecht.

Specifieke delen
APOTHEEK DEN HAAG Hulpmiddelenzorg

Artikel 16. Toepasselijkheid

16.1
Als producten en diensten worden geleverd of worden verricht die betrekking hebben op medische hulpmiddelen, dan geldt naast het algemene deel van de Algemene Voorwaarden ook dit specifieke deel. Dit specifieke deel ziet niet alleen op de levering van medische hulpmiddelen, maar ook op intakegesprekken met verpleegkundigen van APOTHEEK DEN HAAG Hulpmiddelenzorg, automatische herhaalservice voor medische hulpmiddelen en de online herhaalservice voor medische hulpmiddelen. 

16.2
De producten en diensten die betrekking hebben op medische hulpmiddelen, worden uitgevoerd/verricht door APOTHEEK DEN HAAG B.V.

Artikel 17. Contactgegevens

17.2
APOTHEEK DEN HAAG
Boomsluiterskade 299
2511 VJ Den Haag
KvK: 1234567 ---------- 
BTWnr: NL1234567B02 ----------

U kunt contact opnemen met APOTHEEK DEN HAAG Hulpmiddelenzorg via de contactpagina of via MIJN APOTHEEK DEN HAAG(Direct). Let op: stuur geen vragen en/of gezondheidsgegevens naar het hoofdkantoor.

Artikel 18. Verzending 

18.1
Hoe de producten worden verzonden vanaf APOTHEEK DEN HAAG Hulpmiddelenzorg naar Consument en via welke partij, is afhankelijk van het afleveradres van Consument. Als Consument de producten afgeleverd wil hebben op een adres in een postcodegebied waar een APOTHEEK DEN HAAG Apotheek gevestigd is, zullen de producten via deze APOTHEEK DEN HAAG Apotheek aan Consument worden gezonden. Als er geen APOTHEEK DEN HAAG Apotheek gevestigd is, dan zal de verzending gaan via een door APOTHEEK DEN HAAG ingeschakelde partij (zoals PostNL).

Artikel 19. Klachtenregeling APOTHEEK DEN HAAG Hulpmiddelenzorg

19.1
Als Consument een klacht heeft over APOTHEEK DEN HAAG hulpmiddelenzorg, dan kan Consument deze klacht kenbaar maken via het contactformulier op de website. APOTHEEK DEN HAAG en Consument maken hierbij gebruik van de klachtenregeling die eveneens op de website te vinden is.

Artikel 20. Toezicht / lidmaatschap

20.1
APOTHEEK DEN HAAG Hulpmiddelenzorg staat onder toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). IGJ houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg en bewaakt de rechten van de patiënt. De contactgegevens van de IGJ zijn te vinden op haar website www.igj.nl

20.2
Voor de hulpmiddelenzorg die betrekking heeft diabetes, incontinentie, stoma en wondverzorging (DISW), heeft APOTHEEK DEN HAAG een erkenning van de Stichting Erkenningsregeling leveranciers Medische Hulpmiddelen (SEMH). De contactgegevens van de SEMH zijn te vinden op haar website www.semh.info.

APOTHEEK DEN HAAG Shop

Artikel 21. Toepasselijkheid 

21.1
Als producten door Consument worden gekocht op de Website (APOTHEEK DEN HAAGshop.nl), dan geldt naast het algemene deel van de Algemene Voorwaarden ook dit specifieke deel.

21.2
Producten die kwalificeren als UAD-middelen (alleen verkrijgbaar bij apotheek en drogist) of UA-middelen (uitsluitend bij apotheek) worden geleverd door APOTHEEK DEN HAAG Apotheek / Medicijnen (informatie over APOTHEEK DEN HAAG Apotheek / Medicijnen treft u aan vanaf artikel 25 in deze Algemene Voorwaarden). De overige producten die gekocht worden op de Website, worden verkocht en geleverd door Retail E-commerce B.V.

Artikel 22. Contactgegevens

22.1
Naam: Apotheek Kok, handelend onder de naam APOTHEEK DEN HAAGshop.nl
Adres: Boomsluiterskade 299, 2511 VJ Den Haag
KvK-nummer: 1234567 ----------- 
Btw-nummer: NL1234567B01 --------

U kunt contact opnemen met APOTHEEK DEN HAAGshop.nl via de contactpagina

Artikel 23. Verzending

23.1
Voor de verzending van producten die zijn besteld op APOTHEEK DEN HAAGShop.nl maakt APOTHEEK DEN HAAG gebruik van externe partijen zoals PostNL.

Artikel 24. Klachtenregeling 

24.1
Als Consument een klacht heeft over de producten die door APOTHEEK DEN HAAG zijn geleverd en/of de dienstverlening van APOTHEEK DEN HAAG, dan kan Consument deze klacht kenbaar maken via het contactformulier op de Website.

APOTHEEK DEN HAAG Apotheek / Medicijnen

Artikel 25. Toepasselijkheid

25.1
Als producten en diensten worden geleverd / worden verricht die betrekking hebben op geneesmiddelen en farmaceutische zorg, dan geldt naast het algemene deel van de Algemene Voorwaarden ook dit specifieke deel. 

25.2
De producten en diensten die betrekking hebben op geneesmiddelen/farmaceutische zorg, worden uitgevoerd/verricht door APOTHEEK DEN HAAG Apotheken B.V.

Artikel 26. Contactgegevens

26.1
Naam: APOTHEEK DEN HAAG Apotheken B.V., handelend onder de naam APOTHEEK DEN HAAG Apotheek
Adres hoofdkantoor: Boomsluiterskade 299, 2511 VJ Den Haag
Adres APOTHEEK DEN HAAG-vestiging: Bekijk de dichtstbijzijnde vestiging --------
KvK-nummer: 12345678 -------
Btw-nummer: NL1234567B01 ------

U kunt contact opnemen met APOTHEEK DEN HAAG Apotheek via de contactpagina of via MIJN APOTHEEK DEN HAAG.
Let op: stuur geen vragen en/of gezondheidsgegevens naar het hoofdkantoor.

Artikel 27. Verzending

27.1
Zodra een bestelling van Consument of een (herhaal)recept door APOTHEEK DEN HAAG is ontvangen, stuurt APOTHEEK DEN HAAG de producten zo spoedig mogelijk toe op het door Consument gekozen afleveradres (APOTHEEK DEN HAAG apotheek, APOTHEEK DEN HAAG afhaalpunt, thuisadres of ander afgiftepunt). 

Artikel 28. Klachtenregeling 

28.1
Als Consument een klacht heeft over APOTHEEK DEN HAAG Apotheek, dan kan Consument deze klacht kenbaar maken via het contactformulier op de Website of bij de apotheker van de APOTHEEK DEN HAAG vestiging waar de klacht op betrekking heeft. APOTHEEK DEN HAAG en Consument maken hierbij gebruik van de klachtenregeling die eveneens op de website te vinden is.

Artikel 29. Toezicht / overkoepelende organisatie

29.1
APOTHEEK DEN HAAG staat onder toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). IGJ houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg en bewaakt de rechten van de patiënt. De contactgegevens van de IGJ zijn te vinden op haar website: www.igj.nl.

29.2
Daarnaast is APOTHEEK DEN HAAG lid van De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP). De KNMP is de overkoepelende beroeps- en brancheorganisatie van apothekers. De contactgegevens van de KNMP zijn te vinden op haar website: www.knmp.nl.

Zorg & Diensten Zorg & Diensten

Binnen ApotheekDenHaag.nl streven wij iedere dag naar de beste service en dienstverlening.

Ontdek onze diensten

Locaties

ApotheekDenHaag.nl heeft een netwerk van 6 apotheken tot haar beschikking.

Bekijk het overzicht